DOBRY START | BADANIE DOJRZALOŚCI SZKOLNEJ 5/6 LATKA

Badanie dojrzalości szkolnej 5/6 latka

Diagnoza dojrzałości i gotowości szkolnej Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju każdego dziecka


Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Dojrzałość szkolna (gotowość do podjęcia nauki) to taki moment w rozwoju dziecka, kiedy występuję zainteresowanie dziecka uczeniem się, chęć bycia uczonym i samodzielnego uczenia się, kontynuowanie zainteresowania pomimo trudności i niepowodzeń, osiąganie postępów w uczeniu się (za E.B. Hurlock).

Dojrzałość szkolna to dojrzałość i gotowość dziecka do podjęcia systematycznej nauki w szkole obejmująca dojrzałość pod względem fizycznym, umysłowym, społecznym i emocjonalnym. Dziecko dojrzałe do podjęcia obowiązku szkolnego to dziecko, które zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym będzie w stanie realizować nowe, do tej pory nie znane mu obowiązki ucznia. Dziecko jest więc gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego wtedy, gdy jego możliwości odpowiadają wymogom szkoły.

Celem diagnozy dojrzałości i gotowości szkolnej jest ocena możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka. Ocena gotowości szkolnej dziecka służy zatem wskazaniu tych umiejętności i zachowań, które będą sprzyjać nauce oraz dobrej adaptacji dziecka do warunków szkolnych oraz tych, które wymagają korygowania i usprawniania.

Postępowanie diagnostyczne w przypadku gotowości szkolnej w naszej Poradni ma charakter interdyscyplinarny, wielokierunkowe badanie specjalistyczne odbywa się w oparciu:

  • O specjalistyczny (bardzo szczegółowo przeprowadzony wywiad z rodzicami lub opiekunem prawnym dziecka)
  • Dokumentację medyczną (zaświadczenia lekarskie)
  • Analizę opinii ze szkoły

Postępowanie diagnostyczne dalej obejmuje:

  • Diagnozę pedagogiczną

  • Diagnozę psychologiczną

  • Diagnozę logopedyczną

  • Diagnozę medyczną (jeśli zachodzi taka konieczność)

  • W razie potrzeby dziecko umawiane jest na rozszerzoną diagnozę (w oparciu o badanie fizjoterapeutyczne)

Następnie w oparciu o zgromadzoną dokumentację, analizę materiału diagnostycznego, wnioski, sporządzamy opinię wskazująca zasoby dziecka (jego potencjały) oraz obszary wymagające usprawniania (słabe strony). Opracowujemy indywidualny dla każdego dziecka program wspomagania i korygowania jego rozwoju.

Proces podstawowej diagnozy gotowości szkolnej psychologiczno-pedagogiczno- logopedycznej zależy od tempa pracy dziecka i narzędzi diagnostycznych. W naszej Poradni zazwyczaj są to trzy-cztery spotkania diagnostyczne trwające około półtorej godziny.

loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH