DOBRY START | PORADNIA MAŁEGO DZIECKA od 0-5 roku życia

PORADNIA MAŁEGO DZIECKA od 0-5 roku życia

Poradnia Oceny Rozwoju Dziecka i Terapii

Zajmujemy się wielospecjalistyczną diagnostyką i terapią dzieci:

U których jest podejrzenie lub wykryto zaburzenia w rozwoju mowy, dzieci z ciąży zagrożonej o nieprawidłowym przebiegu są to dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-okołoporodowego, dzieci z urazami okołoporodowymi z uszkodzonym Centralnym Układem Nerwowym CUN.

 • wcześniaków

 • noworodków

 • niemowląt

 • dzieci w wieku przedszkolnym

Zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów specjalnie przygotowanych do pracy z małymi dziećmi składa się z logopedów wczesnoklinicznych, neurologopedów klinicznych, logopedów klinicznych, terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, dietetyków, rehabilitantów bobath, vojta, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci diagnozujemy i prowadzimy terapie w zakresie:

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, ocena rozwoju psychoruchowego dziecka i rozwoju mowy, MFDR

 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R

 • Dziecięca Skala Rozwojowa DSR

  Diagnostyka i terapia dzieci według metod neurorozwojowych:

 • Integracja sensomotoryczna

 • Rehabilitacja Bobath

 • Rehabilitacja Vojta

 • Diagnostyka i terapia psychologiczna i pedagogiczna

 • Diagnostyka i terapia dietetyczna

 • Diagnostyka w kierunku nietolerancji pokarmowej u dzieci FOOD DETECTIV

 

Specjalistyczną pomocą obejmujemy dzieci z:

 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym MPD

 • Zespołem Downa, Zespołem Pradera-Williego, Angelmana, Retta, oraz innymi wadami genetycznymi

 • Chorobami metabolicznymi

 • Spektrum Autyzmu oraz dzieci o pokrewnych zaburzeniach rozwojowych

 • Nabytym uszkodzeniem mózgu, rdzenia kręgowego

 • Wodogłowiem, przepukliną oponowo-rdzeniową

 • Kręczem szyi i asymetriami

 • Okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego oraz innymi uszkodzeniami nerwów obwodowych

 • Artrogrypozą

 • Miopatią

 • Nieharmonijnym rozwojem psychomotorycznym bez ustalonej etiologii
  • z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu różnych jednostek chorobowych

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego celem uzyskania dodatkowych informacji

Tutaj podajemy jednostki chorobowe (wg ICD-10),

które są jednym ze wskazań do udzielania tej formy pomocy.

Jeśli Twoje dziecko choruje na którąś z poniższych chorób

zachęcamy do kontaktu z naszą Poradnią

 

1. NIEKTÓRE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

 • stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży – P00
 • stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu –P03
 • opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu – P05
 • zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała – P07
 • URAZ PORODOWY
  • rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym – P10
  • inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego – P11
  • uraz porodowy obwodowego układu nerwowego – P14
  • inne urazy porodowe – P15
 • ZABURZENIA ODDECHOWE I SERCOWO-NACZYNIOWE SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO
  • niedotlenienie wewnątrzmaciczne – P20
  • zaburzenia oddychania noworodka – P22
  • zamartwica urodzeniowa – P21
 • ZABURZENIE KRWOTOCZNE I HEMATOLOGICZNE U PŁODU I NOWORODKA
  • śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka –P52
  • inne krwotoki u noworodka – P54
 • INNE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
  • drgawki noworodka – P90
  • inne zaburzenia mózgowe noworodka – P91
  • zaburzenia napięcia mięśniowego noworodka – P94

2. WRODZONE WADY ROZWOJOWE, ZNIEKSZTAŁCENIA I ABERRACJE CHROMOSOMOWE:

 • przepuklina mózgowa – Q01
 • małogłowie – Q02
 • wodogłowie wrodzone – Q03
 • rozszczep kręgosłupa – Q05
 • inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego – Q07
 • WRODZONE WADY ROZWOJOWE I ZNIEKSZTAŁCENIA UKŁADU MIĘŚNIOWOSZKIELETOWEGO:
  • rozszczep wargi i podniebienia – Q37
  • wrodzone zniekształcenie mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej – Q67
  • palce dodatkowe – Q69
  • zrost palców – Q70
  • zniekształcenie zmniejszające kończyny – Q73
 • INNE WADY ROZWOJOWE
  • inne określone zespoły wad rozwojowych dotyczące wielu układów – Q87
  • inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej – Q89
 • ABERRACJE CHROMOSOMOWE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
  • zespół Downa – Q90
  • zespół Edwardsa i zespół Pataua – Q91
  • zespół Turnera – Q96
  • inne trisomie i częściowe trisomie autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q92
  • monosomie i delacje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q93
  • inne aberracje chromosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q99

3. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

 • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego – G09
 • UKŁADOWE ZANIKI PIERWOTNE ZAJMUJĄCE OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY
  • zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne – G12
 • ZABURZENIA POZAPIRAMIDOWE I ZABURZENIA CZYNNOŚCI RUCHOWYCH
  • dystonia – G24
  • inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych – G25
  • zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej – G26
 • ZABURZENIA OKRESOWE I NAPADOWE
  • padaczka – G40,
  • stan padaczkowy – G41
 • CHOROBY POŁĄCZEŃ NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH I MIĘŚNI
  • miastenia ciężka rzekomoporaźna i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe –G70
  • pierwotne zaburzenia mięśniowe – G71
 • PORAŻENIA MÓZGOWE I INNE ZESPOŁY PORAŻENNE
  • dziecięce porażenie mózgowe – G80
  • porażenie połowicze – G81
  • porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe – G82
  • inne zespoły porażenne – G83
 • INNE ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO
  • wodogłowie – G91
  • encefalopatia toksyczna – G92
  • inne zaburzenia mózgu – G93
  • inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej – G98

4. ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA

 • upośledzenie umysłowe lekkie – F70
 • upośledzenie umysłowe umiarkowane – F71
 • upośledzenie umysłowe głębokie – F72
 • upośledzenie umysłowe BNO (nieokreślone) – F79
 • specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka – F80
 • zaburzenia artykulacji (dyslalie) – F80.0
 • zaburzenia ekspresji mowy – F80.1
 • zaburzenia rozumienia mowy i wrodzone zaburzenia percepcji słuchowej, dysfazja, afazja, głuchota słów – F80.2
 • zaburzenia mowy BNO – F80.9
 • specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych – F82
 • autyzm dziecięcy – F84.0
 • autyzm atypowy – F84.1
 • zespół Retta – F84.2
 • zaburzenia zachowania – F91
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie – F93
 • lęk przed separacją w dzieciństwie– F93.0
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego zaczynające się w dzieciństwie – F94
 • mutyzm wybiórczy – F94.0
 • tiki – F95
 • zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette) – F95.2
 • stereotypie ruchowe – F98.4
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego – R62

5. CHOROBY OKA – UPOŚLEDZENIE WIDZENIA I ŚLEPOTA

 • upośledzenie widzenia – H53
 • zaburzenia widzenia, nieokreślone – H53.9
 • ślepota i upośledzenie wzroku – H54
 • ślepota obuoczna – H54.0
 • upośledzenie wzroku – H54.2
 • nieokreślona utrata wzroku – H54.7

6. CHOROBY UCHA – INNE CHOROBY UCHA

 • głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza) – H90
 • głuchota przewodzeniowa, obustronna – H90.0
 • głuchota przewodzeniowa, nieokreślona – H90.2
 • głuchota czuciowo-nerwowa, obustronna – H90.3
 • głuchota czuciowo-nerwowa, nieokreślona – H90.5
 • inna głuchota – H91
 • ubytek słuchu, nieokreślony – H91.9
 • inne zaburzenia percepcji słuchowej – H93.2
loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH