DOBRY START | PRZEJAWY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA 6 LETNIEGO

Przejawy dojrzałości szkolnej dziecka 6 letniego


Sfera rozwoju fizycznego

 • Dziecko sprawne ruchowo, biega, skacze, potrafi rzucać piłką do celu, pokonuje przeszkody, wdrapuje się na drabinki, samodzielnie jeździ na rowerze
 • Jest odporne na zmęczenie, wysiłek fizyczny i umysłowy
 • Wykazuje prawidłową koordynację ruchową (kontrola ruchowa, utrzymywanie równowagi)
 • Posiada sprawną motorykę małą (poprawne wycinanie, sznurowanie, lepienie, rysowanie, odwzorowywanie)

Sfera rozwoju poznawczego

 • Dziecko potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na wykonywanej czynności
 • Potrafi skierować uwagę na polecenia nauczyciela, potrafi z uwagą śledzić treść opowiadanej lub czytanej bajki, nie ma problemu z zrozumieniem poleceń i instrukcji
 • Dziecko celowo zapamiętuje określony materiał
 • Posiada pewien zakres wiadomości odnoszących się do osoby własnej i najbliższego otoczenia, rozumienia i poszanowania przyrody,
 • Rozumie proste zasady, reguły, prawidłowości, potrafi ujmować zdarzenia w aspekcie przyczynowo-skutkowym, klasyfikuje obiekty do prostych kategorii pojęciowych, liczbowych, potrafi przeliczać elementy zbiorów, dodaje i odejmuje poprzez odsunięcie i dosunięcie w zakresie 10, ustala równoliczność zbiorów,
 • Różnicuje słuchowo wszystkie głoski, dokonuje analizy wyrazowej zdania, wyróżnia głoski na początku i końcu wyrazu, dokonuje syntezy i analizy sylabowej/głoskowej
 • Dostrzega i różnicuje szczegóły obrazka, wzoru, ujmuje relacje w przestrzeni, odwzorowuje elementy graficzne, potrafi złożyć obrazek z części

Sfera rozwoju emocjonalno-społecznego

 • Dziecko potrafi identyfikować przeżywane emocje, potrafi wyrażać emocje w sposób akceptowany przez innych ludzi, stara się kontrolować reakcje złości, agresji, lęku (np. pisk, krzyk, szarpanie), nie zniechęca się napotykanymi trudnościami, porażkami, potrafi się uspokoić w sytuacji silnych emocji,
 • Nie ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi (potrafi inicjować i podtrzymywać kontakty z innymi), przestrzega reguł i zasad panujących w grupie, potrafi bawić się zgodnie w grupie, jest samodzielne w podstawowych czynnościach związanych z myciem, ubieraniem, dbaniem o higienę, skutecznie korzysta z pomocy innych (prosi o dodatkowe informacje, wyjaśnienia, zadaje pytania)

Sfera rozwoju mowy

 • Dziecko komunikuje się z innymi osobami w zrozumiały sposób, zasób słów pozwala na swobodne werbalizowanie myśli, posługuje się mowa poprawną pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, posiada właściwą motorykę narządów mowy
loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH