SPECJALIŚCI PORADNI DOBRY START

PAULINA WIELICZKO

Dyrektor Poradni Wielospecjalistycznej Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych Diagnostyki Terapii i Rehabilitacji Dobry Start w Oleśnicy
Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oleśnicy

Logopeda Kliniczny, specjalista Neurologopeda Kliniczny, Logopeda Wczesnokliniczny- Wczesnej Interwencji Logopedycznej

Pedagog Specjalny specj. Oligofrenopedagog, Pedagog Resocjalizacyjny

Wieloletni diagnosta, terapeuta dziecięcy, terapeuta zaburzeń neurorozwojowych. Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń, opóźnień i deficytów zarówno w rozwoju ruchowym, rozwoju mowy, percepcji, funkcji manualnych i kontaktów społecznych u dzieci od 0-3rż.

Specjalizuje się w diagnostyce i terapii neurologopedycznej noworodków i niemowląt od 0-12 m.ż (m.inn zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniu mowy, oceną odruchów z poziomu twarzy ważną dla rozwoju mowy) oraz w diagnostyce logopedycznej i neurologopedycznej dzieci starszych oraz osób dorosłych.

Diagnosta niemowląt i małych dzieci według Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej od 0-6r.ż oraz kompleksowej diagnostyki i terapii dzieci od 3-12r.ż.

Diagnosta Słuchu Obwodowego i Centralnego Przetwarzania Słuchowego SAT Screeningowy Audiometr Tonalny.

Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu, tam uzyskała dyplom Logopedy Klinicznego z wynikiem bardzo dobry. Celem dalszego doskonalenia kwalifikacji ukończyła specjalizację w zakresie Neurologopedii Klinicznej i Wczesnej Interwencji Logopedycznej w Akademii Medycznej we Wrocławiu z wynikiem bardzo dobry. Dyplomowany Pedagog Specjalny, specjalista w zakresie Oligofrenopedagogiki, Pedagog Resocjalizacyjny z wynikami bardzo dobrymi, absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Absolwentka studiów podyplomowych z wynikiem bardzo dobrym z zakresu Psychologicznego Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na co dzień prowadzi diagnostykę i terapię logopedyczną w zakresie klinicznym, diagnostykę i terapię neurologopedyczną, terapię pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne, między innymi z dziećmi z wielorakimi dysfunkcjami w rozwoju (zespoły genetyczne, mózgowe porażenia dziecięce różne postacie, niepełnosprawność intelektualna w różnych stopniach, autyzm, alalia, dyslalia, afazja, oligofazja, mutyzm, prosty opóźniony rozwój mowy, opóźniony rozwój psychoruchowy, nadpobudliwość psychoruchowa, autyzm, zespół Aspergera oraz inne zaburzenia w neurorozwoju).

Swoją pomocą diagnostyczną i terapeutyczną obejmuje również dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi dysleksja rozwojowa: dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia.

Ponadto diagnozuje i prowadzi terapię dzieci z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi i wychowawczymi.

 

2014/2015 Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy PCPR prowadzenie terapii logopedycznej klinicznej i neurologopedycznej dla niepełnosprawnych uczestników w ramach projektu „Aktywni i samodzielni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Niektóre kursy i szkolenia:

 • Ukończyła Kurs Integracji Sensorycznej Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej
 • Szkolenie dotyczące nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Szkolenie wg koncepcji Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej od 0-6r.ż., diagnostyki pediatrycznej
 • Szkolenie z diagnostyki Słuchu Obwodowego i Centralnego Przetwarzania Słuchowego SAT. Screeningowy Audiometr Tonalny w diagnozie słuchu obwodowego i przetwarzania centralnego- szkolenie instruktażowo-certyfikacyjne
 • Szkolenie dotyczące specyficznych trudności szkolnych, diagnoza, terapia (Dysgrafia, Dysleksja, Dysortografia)

 • Kurs Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona I i II stopień

 

Uczestniczka wielu konferencji, kursów i szkoleń dotyczących:

 • najnowszych metod pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi

 • zaburzeniami genetycznymi

 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym

 • zaburzeniami mowy

 • niepełnosprawnością intelektualną

 • ADHD

 • Autyzm

 • MPD

 • Zespół Downa

 • zachowaniami buntowniczymi

 • bajkoterapii jako nowoczesnej metody pomocy dziecku w rozwiązywaniu problemów i budowaniu wyobraźni.

Pasjonatka swojego zawodu i pracy z dziećmi.


MAJA ANUSZKIEWICZ

Psycholog, neuroterapeuta EEG-Biofeedback, dietetyk, socjoterapeuta

Ukończyła Wyższą Szkołę Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, studia podyplomowe na kierunku Dietetyka i planowanie żywienia. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek psychologia, specjalizacje: psychologia wychowawcza i zarządzania, stopień magistra

Kursy i szkolenia:

 • Screeningowy Audiometr Tonalny w diagnozie słuchu obwodowego i przetwarzania centralnego – szkolenie instruktażowo-certyfikacyjne oraz Bateria diagnozy funkcji poznawczych PU-1 w psychologicznej diagnozie trudności szkolnych oraz najczęstszych zaburzeń neurorozwojowych organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
 • kurs kwalifikacyjny Socjoterapia, profilaktyka i promocja zdrowia w Pracowni Psychoterapii Plus we Wrocławiu
 • Kurs kwalifikacyjny do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie
 • Kurs diagnoza dzieci ze spektrum autyzmu prowadzony przez B.Ignaszewską z Centrum Terapiii Behawioralnej
 • Kurs EEG-Biofeedback II stopień
 • Roczny kurs z zakresu podstaw terapii poznawczo- behawioralnej (204 godziny wykładów i ćwiczeń)
 • Kurs EEG-Biofeedback I stopnia
 • Warsztaty „Praca z dzieckiem ze spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych” oraz „Praca z uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi”
 • Kurs „Narzędzia diagnozy psychologiczno- pedagogicznej dla szkolnych specjalistów”
 • Kursu „Warsztat skutecznego nauczyciela- wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I-III” i równolegle kurs j.w. dla dzieci z klas IV-VI
 • Kurs „Tworzenie zespołów ewaluacyjnych”
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
 • Kurs „Animacja i Drama w pracy z dziećmi” (31 godzin)
 • Szkolenie „Podstawy coachingu indywidualnego”(24 godziny)
 • Szkolenie „Ruch i taniec w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi”
 • Kurs „Sala doświadczania świata a rozwój percepcji, wykorzystanie systemów percepcyjnych.”
 • Kurs planowania i realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych, Fundacja Wspomagania Wsi, Łowicz
 • Kurs Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona I i II stopień (64 godziny)
 • Kurs podstawowy Instytutu Family Affair Polska pod kierownictwem Heiko Hinrichsa z zakresu fenomenologiczno- systemowej terapii rodzin(180 godzin)
 • Konferencja dotycząca autyzmu wczesnodziecięcego w Warszawie, organizowana przez Synapsis pod patronatem prof. Namysłowskiej
 • Warsztat poprawy umiejętności szkolnych metodą Dennisona
 • Dolnośląskie Studium Wiedzy o Równowadze Płci i Rodzinie pod kierownictwem dr Elżbiety Woźniakowej (60 godzin)
 • Warsztat szkoleniowy Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Krakowa dotyczący przemocy w rodzinie (12 godzin)

Posiada wieloletnie doświadczenie nabyte dzięki wspólnej pracy z dr n.med. Ireną Dawidiuk w prowadzeniu dietetycznym dzieci i osób dorosłych, a w szczególności diet eliminacyjnych, bezglutenowych i odchudzających, a także wspomaganie leczenia chorób neurologicznych i psychicznych (w tym autyzmu i zespołu hiperkinetycznego) dietą i suplementacją. Jest współautorką książki „Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspomagać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych”


KATARZYNA BRZAZGOŃ DZIĘCIOŁ

Psycholog, dietetyki, psychodietetyk oraz trener – praktyk z wieloletnim stażem

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Family Affair w Bremie, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, praktyk NLP. Pracuje zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. W terapii psychodietetycznej i psychologicznej wykorzystuje skuteczny i dobrze udokumentowany model behawioralno- poznawczy. W obszarze jej szczególnych zainteresowań jest odżywianie i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka w aspekcie zdrowia fizycznego i psychologicznego oraz dobrej kondycji. Jest współautorką książki pt. „Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych?”. Twórczyni projektu „Integracja od Przedszkola”, który trwa we Wrocławiu nieprzerwanie już od sześciu lat. W jego ramach opublikowała miedzy innymi książkę dla dzieci „Tajemnica wyspy Marabu” poruszającą zagadnienia różnego rodzaju niepełnosprawności – również pokarmowej. Ograniczenia żywieniowe są tam tłumaczone w przystępny dla młodego odbiorcy i jego rodzica sposób. Propagatorka zdrowego stylu życia i odżywiania. Miłośniczka jazdy na rowerze. Mama dwójki dzieci.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Promyk Słońca, Wrocław, Integracja Sensoryczna I stopień

 • Integral, Warszawa Terapia behawioralno – poznawcza, kurs umiejętności pracy psychoterapeutycznej

 • Centrum Edukacyjne Welles, Bielsko – Biała Tytuł: praktyk NLP

 • VIT SPIN Polska, Kraków Kurs metody Videotreningu Tytuł: aspirant

 • Agencja Rozwoju Gospodarczego, Poznań Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Tytuł: manager zasobów ludzkich

Jej pasją jest praca z ludźmi – towarzyszenie i wspieranie ich w rozwoju i samorealizacji.


AGNIESZKA KRUK

Fizjoterapeuta, hipoterapeuta, instruktor masażu Shantala. Członkini Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uzyskawszy tytuł magistra fizjoterapii. Podczas studiów uzyskała również uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej z hipoterapii zdobywając doświadczenie jako asystent hipoterapeuty i hipoterapeuta w Ośrodku Terapii NDT-Bobath i Hipoterapii „Sobieska” w Bukowinie.

Ukończone kursy i szkolenia, między innymi:

 • Stymulacja Rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka.
 • Kurs na instruktora Masażu Shantala oraz kurs Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.
 • Kurs FITS (Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz), który poszerzył moje umiejętności w pracy z dziećmi z wadami postawy.
 • Kurs metody PNF Podstawowy oraz kurs terapii w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej DUNAG02.
 • Kurs Kinesiotapingu KT1 i KT2.
 • W 2012 roku rozpoczęła pracę w Przychodni Lekarsko-Rehabilitacyjnej „Otto-Prodent” we Wrocławiu na stanowisku fizjoterapeuty i hipoterapeuty z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi (opóźniony rozwój psychoruchowy, asymetria, mózgowe porażenie dziecięce, stany po wylewach dokomorowych) oraz zespołami genetycznymi (zespół Downa, Angelmana, Retta).
 • W latach 2012-2014 współtworzyła projekt „Razem na szczyty” pod Patronatem Fundacji „Poza Horyzonty” Jasia Meli. Celem projektu było zdobycie Korony Gór Polski, brało w nim udział ponad 130 osób niepełnosprawnych i ponad 220 wolontariuszy z całej Polski. Aktualnie tworzony jest pierwszy w Polsce przewodnik po trasach górskich dla osób niepełnosprawnych.
 • W roku 2014 rozpoczęła współpracę z Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci oraz z Fundacjami „Mam Serce” i „HippoAmicus” gdzie pacjentami były dzieci ze znaczą niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną i intelektualną (różne postacie mózgowego porażenia dziecięcego oraz dzieci z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi).
 • W 2014 rozpoczęła pracę w Ośrodku Terapii i Hipoterapii NDT-Bobath „Sobieska” w Bukowinie.
 • 2014 roku, kurs Metody Knilla do pracy z dziećmi głęboko upośledzonymi intelektualnie oraz brała udział w warsztatach „Model neurofizjologiczny w hipoterapii”.

W życiu osobistym jest alpinistką i taternikiem jaskiniowym . W 2013r weszła na siedmiotysięczny szczyt w Pamirze, w Kirgistanie. Planuje udział w wyprawach eksploracyjnych jaskiń w Abchazji.


ZOFIA WALCZYK

Magister fizjoterapii, hipoterapeuta, instruktor pływania osób niepełnosprawnych.

Absolwentka wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, instruktor rekreacji ruchowej z hipoterapii i pływania osób niepełnosprawnych. Już w trakcie studiów zainteresowały ją problemy psychomotoryczne dzieci, była wolontariuszem we wrocławskim Centrum Neurorehabilitacji, następnie pracowała i zdobywała doświadczenie w Ośrodku Terapii NDT-Bobath i Hipoterapii „Sobieska” w Bukowinie. Od kilku lat jest aktywnie działającym członkiem Kluczborskiego Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej „Muminki”.
Poza pracą z dziećmi, lubi podróże, przygody i sport, zimą szczególnie narty, a latem żeglarstwo.

Wybrane kursy i szkolenia:
– czerwiec 2015, PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)- kurs podstawowy; instruktor Savvas Mavromoustakos
– maj 2015; kurs Biomechaniczny model terapii orofacialnej; instruktor dr Roman Olejniczak
– styczeń 2015, kurs języka migowego- poziom elementarny, instruktor mgr Sławomir Kołodziej
– kwiecień 2013; szkolenie Taping w sporcie i rehabilitacji; instruktor Robert Faryj
– styczeń 2013; kurs Bańki w odnowie psychosomatycznej; instruktor dr n.k.f. Edyta Szczuka


KATARZYNA CZARKOWSKA

Psycholog, terapeuta Biefeedback EEG

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, ze specjalnością psychologia kliniczna, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Celem dalszego doskonalenia rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu Logopedii. Aktualnie pracuje na stanowisku psychologa w Poradni Wielospecjalistycznej Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dobry Start w Oleśnicy, ponadto pracuje z dziećmi i młodzieżą w kilku szkołach podstawowych w Oleśnicy. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy prowadzi warsztaty profilaktyczne i zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
 • Kurs trenera w Szkole Trenerów organizowany przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL we Wrocławiu

 • Szkolenie „Pomoc psychologiczna osobom doświadczającym przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii

 • Szkolenie „Praca terapeutyczna z osobami współuzależnionymi i DDA” organizowanym przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

 • Szkolenie „Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie – procedury pomocy krzywdzonemu dziecku oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą” Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej

 • Szkolenie „Interwencja kryzysowa” projekt systemowy DOPS

 • Szkolenie EEG-BIOFEEDBACK I stopnia, BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii

 • Szkolenie „Autyzm- diagnoza pomoc terapeutyczna. Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego”

 • Szkolenie „Agresja dzieci i młodzieży- sposoby radzenia sobie w zespole klasowym”

 • Szkolenie „Trening rozwiązywania konfliktów”. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.


SYLWIA FEIGA

Fizjoterapeuta, terapeuta czaszkowo-krzyżowy

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach im. Jerzego Kukuczki uzyskując tytuł magistra fizjoterapii. Podczas studiów magisterskich zdobyła doświadczenie pracując z dziećmi w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach. Uczestniczyła jako
wolontariusz podczas Olimpiad Specjalnych oraz w Turnusie Rehabilitacyjnym dla dzieci implantowanych jako terapeuta czaszkowo-krzyżowy. W swojej pracy największą radość czerpie z prowadzenia terapii czaszkowo-krzyżowej, która pozwala na holistyczne spojrzenie na pacjenta.

Szkolenia i kursy, które ukończyłam:

-Terapia Czaszkowo-Krzyżowa

-Terapia Ręki I i II stopień

-Bilateralna Integracja – program szkolny

-PNF kurs podstawowy

-Metoda Ruchu Rozwijającego wg W.Sherborne I poziom

-Kinezjotaping w pediatrii

-Koncepcja Nauki Pływania wg Koncepcji Halliwick oraz inne szkolenia z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

W życiu codziennym staram się znaleźć jak najwięcej czasu dla rodziny, przyjaciół i dobrej książki.


MARTYNA SOŃTA

Logopeda Kliniczny

Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku filologia hiszpańska oraz Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego. W czasie studiów realizowała praktyki w szkole gimnazjalnej oraz w liceum. Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego. Pracowała z uczniami z różnych grup wiekowych. Przez rok mieszkała w Hiszpanii, gdzie pracowałam jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie Complutense oraz studiowała w madryckiej Wyższej Szkole Studiów Psychologicznych (Escuela Superior de Estudios Psicológicos ISEP).

Po ukończeniu studiów magisterskich z zakresu logopedii klinicznej w urazach neurologicznych obroniła pracę magisterską zatytułowaną Afazja dwujęzyczna. W Madrycie odbyła praktyki w ośrodku terapii głosu RV ALFA specjalizującym się w zaburzeniach emisji głosu i wymowy. Obecnie realizuję studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie również pracuje jako nauczyciel akademicki. Przygotowywana przez Panią Martynę Sońtę rozprawa doktorska mieści się w dziedzinie językoznawstwa kognitywnego. W związku z zainteresowaniem neurologicznymi i psychologicznymi podstawami języka zamierza pogłębiać swoją wiedzę na różnego rodzaju kursach oraz zdobywać doświadczenie terapeutyczne.


MAGDALENA KACYNA

Logopeda Kliniczny, pedagog ze specjalizacją resocjalizacja

Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku logopedia kliniczna. Studia Magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierunek: pedagogika, specjalizacja: socjoterapia i promocja zdrowia, studia stacjonarne. Studia Licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, Kierunek: pedagogika, specjalizacja: resocjalizacja, studia stacjonarne.


SYLWIA JEZIERSKA

Pracownik administracyjny, obsługa sekretariatu poradni.

loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH