DOBRY START | TERAPIA PEDAGOGICZNA

To specjalistyczne oddziaływania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym i profilaktycznym. . Terapia pedagogiczna stanowi interwencję wychowawczą zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalnej oraz motywację w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka. Terapia stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości lepszego rozwoju

Celem terapii pedagogicznej jest:

• stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych
• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów
• zapobieganie problemom emocjonalnym oraz zaburzeniom zachowania, które mogą się pojawić w konsekwencji występowania trudności szkolnych
• eliminowanie niepowodzeń szkolnych
• rozwijanie samodzielności
• budowanie wiary we własne siły
• podnoszenie efektywności uczenia się
• eliminowanie niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji
• kształtowanie pozytywnych relacji społecznych
• eliminowanie trudności wychowawczych

 

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla:

• dzieci, które przejawiają trudności wychowawcze
• dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
• dzieci szczególnie nieśmiałych, nadwrażliwych, niesamodzielnych
• mniej sprawnych ruchowo, manualnie, grafomotorycznie
• dzieci, które mają problemy z nauką
• dzieci, z problemami koncentracji uwagi
• dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
• dzieci z zaburzeniami spostrzegania wzrokowego, słuchowego
• dzieci z zaburzeniami rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych

Dobór metod pracy dostosowany jest indywidualnie do trudności dziecka

loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH