DOBRY START | ADHD – PRZYCZYNY, OBJAWY, LECZENIE

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disodrer), zespół hiperkinetyczny

Przyczyny, objawy, terapia


 W naszej Poradni prowadzimy diagnostykę i terapię dzieci z zaburzeniami hiperkinetycznymi, ADHD

Prowadzimy następujące leczenie:

1. Diagnostyka i terapia psychologiczno-pedagogiczna, której celem jest:

 • zmniejszenie objawów nadpobudliwości

 • zmniejszenie objawów zaburzeń współistniejących

 • zmniejszenie ryzyka późniejszych powikłań

2. Diagnostyka i neuroterapia metodą Biofeedback EEG

3. Diagnostyka i terapia dietetyczna, badania w kierunku nietolerancji pokarmowej Food Detective,

Poniżej przedstawiamy Państwu charakterystykę dziecka nadpobudliwego psychoruchowo na podstawie kryteriów diagnostycznych ICD-10, wg klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia, która jest obowiązująca w Polsce.

1. Jeśli obserwujecie Państwo któreś z objawów w zachowania swojego dziecka, nigdy nie należy ich lekceważyć.

2. Aby być pewnym najlepiej umówić się na spotkanie konsultacyjno-diagnostyczne ze specjalistą naszej Poradni w celu omówienia problemu i uzyskania pomocy w dalszym postępowaniu z dzieckiem.

I. TERMINOLOGIA

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest znany na świecie od prawie 150 lat. W różnych okresach opisując charakterystyczne dla niego objawy lekarze stosowali różne określenia.

W Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat stosowano następujące nazewnictwo :

 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

 • Zespół hiperkinetyczny wieku dziecięcego

 • Zespół nadruchliwości

 • Zespół minimalnego uszkodzenia mózgu

 • Zespół minimalnej dysfunkcji mózgu

 • Zespół zaburzeń hiperkinetyczno-odruchowych

 • Zaburzenie z deficytem uwagi i hiperaktywnością

 • Lekka encefalopatia

 • Wczesnodziecięcy zespół psychoorganiczny

 • Postać tzw. nerwowości dziecięcej

 • Deficyt uwagi

 • ” Nadruchliwość ” dziecięca

 • Niespokojne dzieci

 • ZDUN – zespół deficytu uwagi i nadruchliwości

 

Obecnie w piśmiennictwie światowym oficjalnie używane są dwie nazwy:

1. W klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ( DSM – IV )

jest mowa o Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ( ADHD )

czyli o “Zespole nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi”.

2. W klasyfikacji chorób proponowanej przez Światową Organizację Zdrowia

występuje termin Hyperkinetic Disorder czyli “zespół hiperkinetyczny lub zaburzenia

hiperkinetyczne”.

Rozpoznanie zespołu hiperkinetycznego (ADHD) stawia się na podstawie kryteriów diagnostycznych ICD-10, klasyfikacji, która jest obowiązująca w Polsce.

II. PRZYCZYNY ADHD

1. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest zaburzeniem uwarunkowanym genetycznie z którego się „nie wyrasta”.

2. Dzieci cierpiące z powodu ADHD mogą mieć specyficzne wzorce pracy mózgu. Dotyczy to zwłaszcza pracy kory przedczołowej obu półkul mózgowych, struktur podkorowych oraz móżdżku. Zakłócone są więc procesy odbierania i przetwarzania informacji.

3.U dzieci z ADHD istnieje zaburzona równowaga między dwoma podstawowymi

przekaźnikami:

 • Noradrenaliną, która odpowiada za szybkie rozpoznanie bodźca i mobilizuje organizm do działania ( jej niedobór powoduje niedocenianie zagrożenia, a nadmiar – stan pobudzenia)
 • Dopaniną, która odpowiada za gotowość do odbioru i przetwarzania danej informacji

oraz za ciągłą zdolność umysłu do koncentrowania się na jednym wybranym zadaniu.

4. U dzieci z ADHD stwierdzono niedobory Serotoniny, neuroprzekażnika odpowiadającego

za regulację naszego nastroju (zadowolenie, prawidłowy rytm snu, pozytywne myślenie,

kontrolę zachowań).

III. ADHD-KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE

Wg klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia ( ICD- 10) objawy zespołu nadpobudliwości

można pogrupować w trzy filary:

1. Zaburzenia koncentracji uwagi

Co najmniej 6 z następujących objawów utrzymuje się przez co najmniej 6 m-cy w stopniu

prowadzącym do nieprzystosowania lub niezgodnym z poziomem rozwoju dziecka.

 • Częste niezwracanie uwagi na szczegóły lub częste beztroskie błędy w pracy szkolnej, pracy lub innych czynnościach.

 • Częste niepowodzenia w utrzymaniu uwagi na zadaniach lub czynnościach związanych z zabawą.

 • Często wydaje się nie słyszeć co zostało do niego (do niej ) powiedziane.

 • Częste niepowodzenia w postępowaniu wg instrukcji albo w kończeniu pracy szkolnej, pomocy w domu lub obowiązków w miejscu pracy ( ale nie z powodu zachowania opozycyjnego, ani niezrozumienia poleceń ).

 • Często upośledzona umiejętność organizowania zadań i aktywności.

 • Częste unikanie lub silna niechęć do takich zadań, jak praca domowa wymagająca długotrwałego wysiłku umysłowego.

 • Częste gubienie rzeczy niezbędnych do niektórych zadań lub czynności, jak wyposażenie szkolne, ołówki, książki, zabawki lub narzędzia.

 • Często łatwa odwracalność uwagi przez zewnętrzne bodźce.

 • Częste zapominanie w toku codziennej aktywności.

 

2. Nadmierna aktywność

Co najmniej 3 z następujących objawów utrzymują się przez co najmniej 6 m-cy.

 • Często niespokojnie porusza rękima lub stopami lub wierci się na krześle.

 • Opuszcza siedzenie w klasie lub w innych sytuacjach, w których oczekiwane jest utrzymanie pozycji siedzącej.

 • Często nadmierne rozbieganie lub wtrącanie się w sytuacjach, w którychjest to niewłaściwe ( lub w póżniejszym wieku poczucie niepokoju ).

 • Często przesadna hałaśliwość w zabawie lub trudność zachowania spokoju w czasie wypoczynku.

 • Przejawia utrwalony wzorzec nadmiernej aktywności ruchowej, praktycznie nie modyfikowany przez społeczny kontekst i oczekiwania.

3. Impulsywność

Co najmniej 1 z następujących objawów utrzymuje się przez 6 m-cy.

 • Często udziela odpowiedzi zanim pytanie jest dokończone.

 • Często nie umie czekać w kolejce lub doczekać się swojej rundy w grach lub innych sytuacjach grupowych.

 • Często przerywa lub przeszkadza innym ( np. wtrąca się do rozmów innych osób ).

 • Często wypowiada się nadmiernie bez uwzględnienia ograniczeń społecznych.

IV. PODTYPY ADHD

 1. Podtyp z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi – dziecko nie może się skupić, potrafi natomiast pozostać w bezruchu, jeśli wymaga tego sytuacja.
 1. Podtyp z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej – dziecko bez przerwy pozostaje w ruchu i nie wpływa na niego ani sytuacja, ani potrzeba; potrafi natomiast skupić uwagę na dłużej.

 2. Podtyp mieszany – u dziecka występują zarówno nasilone objawy niepokoju ruchowego, słaba kontrola impulsów oraz objawy zaburzeń koncentracji uwagi.

Nie ma żadnych badań laboratoryjnych pozwalających na postawienie lub wykluczenie tego rozpoznania. Często jednak konieczne jest wykonanie badań dodatkowych w celu wykluczenia innych chorób, które mogą być powodem występowania objawów naśladujących objawy ADHD, a które wymagają odmiennego leczenia.

Badania dodatkowe konieczne są również przed ewentualnym rozpoczęciem leczenia farmakologicznego oraz w trakcie jego trwania, jak na przykład badanie w kierunku nietolerancji pokarmowej, które możecie Państwo wykonać w naszej Poradni.

loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH