DOBRY START | DYSLEKSJA I INNE SPECYFICZNE TRUDNOŚCI SZKOLNE

DYSLEKSJA I INNE SPECYFICZNE TRUDNOŚCI SZKOLNE

W naszej Poradni prowadzimy diagnozę i skuteczną terapię problemów dyslektycznych

Jeżeli Państwa dziecko doświadcza specyficznych trudności w uczeniu się lub jego wyniki w nauce są niższe niż możliwości intelektualne, dziecko wymaga wielu godzin codziennych ćwiczeń, spędzacie Państwo z dzieckiem dużo czasu odrabiając lekcje w takiej sytuacji warto byłoby sprawdzić czy u dziecka nie stwierdza się ryzyka dysleksji.

Gdy dziecko ma dysleksję! Jak mu pomóc?

Jak rozpoznać dysleksję u dziecka i jakie objawy mogą zwiastować przyszłą dysleksję już u niemowlaka lub przedszkolaka?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej
oraz kontaktu telefonicznego z Terapeutą celem uzyskania dodatkowych informacji

Ryzyko dysleksji

Dzieci z nieprawidłowej ciąży, porodu, wykazujące deficyty rozwoju niektórych funkcji psychoruchowych, to dzieci “ryzyka dysleksji”. Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse aby zapobiec ich trudnościom szkolnym. jest najbardziej prawdopodobne u dzieci:

 1. Pochodzących z nieprawidłowo przebiegającej ciąży i skomplikowanego porodu – są to dzieci urodzone przedwcześnie, w zamartwicy, z niską wagą urodzeniową, w złym stanie fizycznym (w skali Apg poniżej 6 pkt).
 2. Obciążonych genetycznie – w rodzinie występuje dysleksja, opóźnienia w rozwoju mowy, leworęczność
 3. U których można zaobserwować dysharmonie w rozwoju psychomotorycznym – tzn. występują u nich symptomy ryzyka dysleksji.

  Dzieci ryzyka dysleksji powinny korzystać z opieki specjalistów, aby nadrobić opóźnienia rozwojowe jeszcze przed podjęciem nauki szkolnej. Skuteczność interwencji będzie zależna od tego jak szybko rozpoznamy problem. Dziecko ryzyka dysleksji nie musi stać się uczniem dyslektycznym, jeśli wyrówna dysharmonie w rozwoju psychomotorycznym.

Dysleksja rozwojowa Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Dysleksja na ogół może się ujawniać pod postacią zespołu objawów, ale każde dziecko przejawia dodatkowo indywidualny obraz objawów zaburzeń i związanych z tym trudności szkolnych. Dysleksję stwierdza się wówczas, gdy specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu występują w jednym z obszarów w postaci nasilonych, uporczywie się utrzymujących objawów lub gdy występują w kilku różnych obszarach, nawet gdy przejawiają się w mniejszym natężeniu. Dysleksji często towarzyszy szybko obniżająca się motywacja i samoocena, gdyż dziecko z dysleksją musi włożyć więcej wysiłku w wykonanie zadania niż dziecko bez dysleksji, żeby uzyskać taki sam rezultat.

Najczęstszym podziałem na typy dysleksji jest przestawiony poniżej:

 • dysleksja typu wzrokowo-przestrzennego -spowodowana zaburzeniami spostrzegania, pamięci wzrokowej oraz spostrzegania przestrzeni.
 • dysleksja typu słuchowo-językowego – spowodowana zaburzeniami percepcji i pamięci słuchowej
 • mieszany typ dysleksji – zaburzenia słuchowo-językowe oraz zaburzenia wzrokowo-przestrzenne
 • dysleksja typu integracyjnego – spowodowana zaburzeniami wzrokowo-przestrzennymi i motorycznymi lub słuchowo-językowymi i motorycznymi czy dotykowo-kinestetycznymi i motorycznymi. (Bogdanowicz M., 2004 : 68)

Przyczyny Zaburzenia funkcji percepcyjno motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.   Objawy dysleksji rozwojowej   Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.

 • opóźniony rozwój mowy;
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
 • oburęczność;
 • mylenie prawej i lewej ręki;
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii..

http://www.ptd.edu.pl/o_dysleksji/co_to_jest_dysleksja_rozwojowa

 

loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH