DOBRY START | TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia Pedagogiczna


To specjalistyczne oddziaływania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym i profilaktycznym.

Terapia pedagogiczna stanowi interwencję wychowawczą zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalnej oraz motywację w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka. Terapia stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości lepszego rozwoju.

 

Celem terapii pedagogicznej jest:

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów
 • zapobieganie problemom emocjonalnym oraz zaburzeniom zachowania, które mogą się pojawić w konsekwencji występowania trudności szkolnych
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych
 • rozwijanie samodzielności
 • budowanie wiary we własne siły
 • podnoszenie efektywności uczenia się
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji
 • kształtowanie pozytywnych relacji społecznych
 • eliminowanie trudności wychowawczych

 

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla:

 • dzieci, które przejawiają trudności wychowawcze
 • dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • dzieci szczególnie nieśmiałych, nadwrażliwych, niesamodzielnych
 • mniej sprawnych ruchowo, manualnie, grafomotorycznie
 • dzieci, które mają problemy z nauką
 • dzieci, z problemami koncentracji uwagi
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • dzieci z zaburzeniami spostrzegania wzrokowego, słuchowego
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych

Dobór metod pracy dostosowany jest indywidualnie do trudności dziecka

loading
Copyright © (2009) 2015 by MCH